w Polsce w USA

Wraz z ekspansją kan­ce­la­rii poszu­ku­jemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Spe­cja­li­sta ds. Odszkodowań, Miej­sce pracy: cała Polska.  Zakres obowiązków: pozy­ski­wa­nie klientów oraz utrzymywanie z nimi stałych relacji.
Ofe­ru­jemy:

► nieodpłatne, profesjonalne szkolenia z zakresu prawa, medycyny oraz marketingu  ► wyso­kie wyna­gro­dze­nie pro­wi­zyjne wraz z zaliczkami od podpisanych umów

► dla naj­lep­szych pra­cow­ni­ków regularne premie  ► umowa agen­cyjna lub umowa o dzieło, możliwość stałego zatrudnienia

► prowadzenie dzia­łal­no­ści gospodarczej nie jest konieczne  ► profesjonalne mate­riały reklamowe oraz wsparcie marketingowe


Wyma­ga­nia:

► mile widziane wykształcenie prawnicze i/lub doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku przed­sta­wi­ciela handlowego, medycznego, agenta ubezpieczeniowego, rzeczoznawcy

► operatywność i kreatywność  ► umie­jęt­ność samo­or­ga­ni­za­cji czasu pracy  komu­ni­ka­tyw­ność

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

VMDesign logo Script logo